Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ⁵²⁰사랑 해요. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

⁵²⁰사랑 해요

⁵²⁰사랑 해요
사랑 해요

Luyện toán

1 -Trung bình 5.92 - Tổng điểm 770

⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:17:15

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 3.81 - Tổng điểm 381

⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:42:42
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:51:04

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 6.11 - Tổng điểm 6237

⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:24:36
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 22:00:09
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 22:10:58
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 22:04:36
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 21:48:03
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:38:15
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:36:31
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:35:38
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:06:29
⁵²⁰사랑 해요 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:39:36

Điểm thi

⁵²⁰사랑 해요 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-12 21:35:17
⁵²⁰사랑 해요 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-07 21:04:30
⁵²⁰사랑 해요 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:23:01
⁵²⁰사랑 해요 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-24 20:58:00
⁵²⁰사랑 해요 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-29 20:09:03