Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Võ Khả Ái --. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Võ Khả Ái --

Đặng Võ Khả Ái --
Ơ ???

Luyện toán

6 -Trung bình 7.48 - Tổng điểm 823

Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 15:43:59
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 08:00:01
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:51:01
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:02:30
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:48:15
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 14:07:11

Luyện văn - Tiếng Việt

19 -Trung bình 8.31 - Tổng điểm 1994

Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 09:08:05
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:58:06
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:52:08
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:49:01
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:42:08
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:37:08
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:30:09
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:26:43
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:19:25
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:11:23

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 8.23 - Tổng điểm 1234

Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 08:39:47
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 08:33:01
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 08:24:25
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 09:55:29
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 14:17:04
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:00:06
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:08:35
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 15:07:51
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 16:10:47
Đặng Võ Khả Ái -- đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:05:30

Điểm thi

Đặng Võ Khả Ái -- làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-21 16:13:53
Đặng Võ Khả Ái -- làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-12-17 15:12:39
Đặng Võ Khả Ái -- làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-16 18:08:35
Đặng Võ Khả Ái -- làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-16 17:57:12