Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Nhat Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Nhat Nam

Nguyen Nhat Nam
cút cút gia đê!!!

Điểm thi

Nguyen Nhat Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-19 11:05:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 09:43:03
Nguyen Nhat Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-28 08:35:38
Nguyen Nhat Nam làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-27 15:51:41

Luyện toán

282 -Trung bình 8.11 - Tổng điểm 31307

Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-21 08:33:04
Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 09:58:20
Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 15:28:03
Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2014-07-21 20:36:37
Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 10:26:25
Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-07-22 08:19:08
Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-23 09:33:45
Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-08-16 12:19:26
Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2014-07-24 08:39:29
Nguyen Nhat Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-25 08:41:21