Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hồ Nguyễn Minh Nhật. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hồ Nguyễn Minh Nhật

Hồ Nguyễn Minh Nhật
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

92 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9200

Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 17:32:42
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 07:59:13
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 07:40:36
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 08:16:09
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 18:23:10
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 08:14:44
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:52:48
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:59:59
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 17:21:56
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 17:00:01
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:31:33
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 08:51:27
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 09:06:21
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:03:04
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:40:19
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 18:06:31
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 09:14:50
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:08:38
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 18:00:38
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 08:00:36
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:13:49
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 18:26:05
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 08:29:29
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 18:54:45
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:57:40
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 08:56:55
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 09:19:20
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 18:23:29
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 18:51:37
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 09:32:38
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 09:12:30
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:12:59
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 18:47:20
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 18:53:01
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 18:56:03
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 09:01:53
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 08:16:58
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 17:22:29
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 08:45:42
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:17:14
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 09:16:25
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 08:33:05
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 08:37:41
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 08:12:31
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 08:39:56
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 08:47:32
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 18:18:56
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 09:40:09
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 08:36:06
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 07:58:28
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 07:59:56
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 09:07:04
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:34:58
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:10:48
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 09:50:47
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 18:01:12
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 09:09:26
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 08:59:02
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 08:17:31
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 08:27:08
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 17:40:42
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:46:44
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 07:13:47
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:00:37
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 09:02:53
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:45:21
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 09:07:32
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:04:57
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 08:29:45
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 08:18:16
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 08:04:14
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 08:28:23
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 08:21:47
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 08:39:42
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 08:43:14
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 08:12:04
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 18:11:16
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 07:46:36
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 08:41:20
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 09:11:45
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 09:36:25
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 07:32:04
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 08:50:33
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 07:15:17
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 17:58:25
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 17:27:29
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 09:08:00
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 17:38:11
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:09:35
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:16:48
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 08:36:58
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 17:42:25

Luyện văn - Tiếng Việt

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:17:16
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 09:10:29
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 08:45:07
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 08:16:44
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:10:39
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 08:55:05
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 17:21:41
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 17:42:44
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:43:32
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 17:28:50
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 17:51:47
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 08:45:27
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 09:15:48
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 08:44:31
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 09:47:41
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 08:50:10
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 09:05:27
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 08:19:19
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 17:18:01
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 09:50:18
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 08:01:40
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 08:52:11
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 09:59:12
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 07:49:30

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:07:00
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:01:22

Điểm thi

Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2020-03-19 07:29:10
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-16 07:45:39
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-16 07:19:16
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-15 08:53:58
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 08:18:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-16 18:06:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-15 08:03:55
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-09 17:49:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-09 08:41:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-08 08:49:45
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 08:12:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-07 08:03:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-05 09:25:55
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 08:10:54
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-04 08:46:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 17:49:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 17:15:52
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-31 08:36:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-31 08:19:36
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 17:53:32
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 17:20:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 08:22:24
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-26 17:51:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-26 17:24:52
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-26 08:43:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 17:44:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 08:43:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-14 08:09:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-13 17:24:36
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-05 17:58:02