Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Lê Tú Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Lê Tú Linh

Đỗ Lê Tú Linh
avatar with my feeling , bà chiyo-san, bà đã cứu gaara

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-11-16 22:33:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-16 22:25:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-16 22:21:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-16 22:17:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-16 22:15:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-01 21:49:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-01 21:11:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-10-08 21:36:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-29 11:08:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-29 10:19:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-29 10:18:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-29 10:16:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-05-18 22:30:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-15 14:24:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-15 14:22:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-15 14:19:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-01-07 20:23:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-07 20:13:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-07 20:01:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-07 19:59:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-07 19:57:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-07 19:52:02
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-01-07 19:49:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-07 19:43:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-15 21:39:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-15 21:32:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-12 22:03:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-12 22:00:52
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-10 22:25:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-10 22:14:57

Luyện toán

93 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 9384

Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 21:42:01
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-11-08 10:01:39
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 10:40:59
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-11-12 20:57:13
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 19:32:07
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 09:25:56
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-18 21:19:47
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 21:20:35
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 18:50:34
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 22:20:23