Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hồng Hà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hồng Hà My

Nguyễn Hồng Hà My
Bùn woa à :>_

Luyện toán

10 -Trung bình 7.32 - Tổng điểm 1610

Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:54:54
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 19:56:54
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 11:20:26
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 18:01:08
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 07:27:52
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 16:27:59
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-01-03 19:24:44
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 11:56:28
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 21:35:43
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 11:10:45

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 1694

Lần cuối làm bài: 2017-12-25 18:21:20
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 20:01:34
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 12:20:19
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-02-11 17:30:10
Nguyễn Hồng Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 11:15:56

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Hồng Hà My làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-25 22:41:27
Nguyễn Hồng Hà My làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-25 22:37:31
Nguyễn Hồng Hà My làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-30 11:17:47
Nguyễn Hồng Hà My làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 21:22:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 12:03:15
Nguyễn Hồng Hà My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-14 11:59:04