Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Trà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Trà My

Nguyễn Ngọc Trà My
sao ko ai online vs tui vay

Luyện toán

0 -Trung bình 5.17 - Tổng điểm 207

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 84

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 8.09 - Tổng điểm 3076

Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 21:20:00
Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 19:20:48
Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:30:32
Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 20:05:08
Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:03:54
Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:12:49
Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:24:59
Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 19:49:25
Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 09:22:34
Nguyễn Ngọc Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:17:46

Điểm thi