Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Doan Thanh Nha. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Doan Thanh Nha

Doan Thanh Nha
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-18 12:09:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-18 12:00:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-18 11:58:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-18 11:56:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-06 12:57:31
Doan Thanh Nha làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-04 12:11:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-04 12:08:45
Doan Thanh Nha làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-04 12:01:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-04 11:59:28

Luyện toán

2 -Trung bình 7.28 - Tổng điểm 291

Doan Thanh Nha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-11-02 14:46:35
Doan Thanh Nha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-11-03 11:26:32