Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tiến sagittarius. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tiến sagittarius

tiến sagittarius
sợ sự lạnh lùng , sự cô đơn

Điểm thi

tiến sagittarius làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-16 15:28:04
tiến sagittarius làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-20 10:06:03
tiến sagittarius làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-20 16:10:45
tiến sagittarius làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-20 15:35:38

Luyện toán

101 -Trung bình 8.88 - Tổng điểm 10924

tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 21:30:43
tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 21:40:29
tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 21:46:50
tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 21:32:32
tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 21:48:16
tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 21:43:42
tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 21:59:08
tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 07:28:28
tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 07:22:55
tiến sagittarius đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 08:45:27