Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nkoc Nki Nko. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nkoc Nki Nko

Nkoc Nki Nko

Luyện toán

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-08-16 21:42:00
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 20:30:41
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 19:53:08
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 14:02:12
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-09-27 19:59:53
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 12:16:43
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 19:57:13
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 13:56:31
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 19:43:54
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 14:18:16
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 20:59:47
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:25:33
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 21:15:21
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 20:17:05
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 20:32:03
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 20:30:13
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 20:05:03
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:23:57
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:04:24
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 20:05:56
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 20:22:54
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 20:55:02
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:48:22
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 20:22:54
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 21:18:57
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:06:03
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:16:03
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 20:19:29
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:27:22
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:23:15
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:34:43
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 21:08:56
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 20:19:21
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:31:02
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:46:36
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 08:34:02
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:10:02
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:20:45
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:07:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:21:02
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 08:59:21
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:17:59
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:23:44
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:38:13
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 20:44:54
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:12:20
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 20:05:42
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:45:06
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 20:30:36
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 09:55:16
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 08:50:06
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 09:41:27
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 15:20:46
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:48:53
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 20:47:42
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:26:53
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:16:15
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 14:46:47
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 20:10:11

Luyện văn - Tiếng Việt

62 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6200

Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 19:47:27
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 20:44:02
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 20:50:14
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mười năm cõng bạn đi học. Phân biệt s/x, ăn/ăng
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 08:51:12
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 19:42:32
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:10:18
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 19:55:03
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 19:43:24
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 19:48:41
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 19:49:20
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:18:55
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 20:25:04
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 13:39:08
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 20:25:02
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 19:52:42
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 19:53:15
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 20:05:17
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 19:49:52
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 20:03:55
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 19:44:04
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 21:05:21
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:41:15
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 15:39:01
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Báo cáo hoạt động
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 15:11:26
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:08:38
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 09:42:36
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay cô giáo. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 09:58:49
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 20:33:35
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ê-đi-xơn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:01:20
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Một nhà thông thái. Phân biệt r/d/gi, ươt/ươc
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 20:27:55
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:50:16
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe nhạc. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:04:36
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 09:34:09
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 10:15:06
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây!
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 20:20:05
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 20:50:31
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Người bán quạt may mắn
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:18:35
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 20:34:15
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 14:14:22
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về lễ hội
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:12:54
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:52:06
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Rước đèn ông sao. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 19:58:54
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 20:46:05
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 20:28:47
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 20:49:35
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cùng vui chơi. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 20:01:02
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 20:29:27
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 19:47:20
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 20:35:33
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 20:04:28
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:27:54
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 08:25:28
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:15:31
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 08:11:39
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:09:34
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 14:59:40
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:54:56
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 09:22:35
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưa
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:21:02
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 09:29:56
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 09:38:54
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 19:44:52

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 20:23:15
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:24:16
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:27:27
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 20:58:38
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 20:50:07
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 20:45:28
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 20:47:11
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 21:25:12
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 21:37:35
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 20:48:17
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 20:56:32
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 20:57:48
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 20:25:21
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:42:34
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:28:10
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 21:06:57
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 21:13:39
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 20:26:39
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 20:10:41
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 16:49:31
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 20:47:39
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 20:21:01
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 08:43:40
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 20:06:03
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 20:48:20
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 20:10:03
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 08:36:31
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 20:41:27
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 20:11:38
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 20:07:52
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 20:27:01
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 15:05:08
Nkoc Nki Nko đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 21:32:40

Điểm thi

Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-13 21:50:22
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-12 21:15:58
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-11 21:37:18
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-07 21:58:26
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-05 20:52:47
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-01 20:08:34
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-30 21:03:33
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-29 20:51:07
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-16 20:49:26
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-18 10:00:55
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-18 09:58:30
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-18 09:55:16
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-18 09:49:27
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-14 07:26:39
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:28:35
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:26:35
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:24:15
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:21:48
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:19:09
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:15:48
Nkoc Nki Nko làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:12:51