Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngonhuminh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngonhuminh
Yêu thích toán, chẳng ngại văn, hơi lăn tăn ngoại ngữ. cũng thích like nhưng chẳng cần tick. thích thì làm thôi.

Luyện toán

182 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18200

ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 14:50:22
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 17:32:59
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:01:20
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 20:30:54
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 11:49:21
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 12:25:34
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 20:30:17
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 22:04:59
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 15:49:04
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 20:45:20
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 21:01:08
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 20:53:59
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 16:17:39
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 16:13:22
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 15:02:07
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 18:53:56
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 18:59:43
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 20:20:29
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 10:23:32
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 15:50:38
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 19:28:10
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 07:38:44
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số có tận cùng là các số 0 với số một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 09:57:16
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 22:25:25
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 18:51:06
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 10:11:14
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính số tiền
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 20:55:57
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải bằng rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 18:54:05
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 16:26:08
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liệt kê các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 07:55:17
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa số bị chia, số chia, thương và số dư
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 21:41:22
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoán chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 12:02:40
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số La Mã
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 22:11:58
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có tận cùng là các số 0 cho số một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 16:44:40
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán liên quan đến thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 20:51:27
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:48:40
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 11:29:03
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính liên quan đến thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:27:58
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 21:34:18
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 20:33:16
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 19:16:08
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 14:34:32
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:44:18
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 20:40:54
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 15:58:46
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:01:07
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 19:14:49
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 08:57:59
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 20:00:02
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 18:53:11
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 17:10:47
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 17:29:19
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:34:22
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:37:56
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 18:46:43
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 20:28:37
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:46:09
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:53:54
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 18:59:14
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:54:04
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 19:27:41
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 20:36:10
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 21:21:02
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số tự nhiên - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 11:20:58
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:26:30
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 08:50:57
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 15:07:23
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 21:14:34
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 11:30:53
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo lường sử dụng phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:01:53
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 10:27:46
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 23:05:20
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 20:47:51
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 19:43:36
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 22:10:56
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 10:07:43
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 19:19:43
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 14:31:15
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 14:41:16
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 20:58:52
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 13:06:27
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 14:35:25
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 14:45:59
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 4, 8, 11
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 16:57:10
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 19:43:11
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải dựa trên biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 16:13:39
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 19:32:01
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:04:47
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm ba số
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 21:17:01
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:57:28
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:03:56
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng cách tính ngược
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 22:33:45
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 22:23:54
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 02:38:07
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán giải bằng phép tính ngược trên phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 22:01:27
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 18:47:05
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 16:58:19
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 07:30:22
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 09:51:06
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 21:39:19
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 17:25:42
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 20:18:33
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 16:21:37
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 18:06:07
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 16:24:43
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 17:02:58
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 13:03:39
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 21:30:11
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 22:10:08
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 10:13:34
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 17:43:15
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 13:59:28
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 14:11:06
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 20:42:20
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 22:40:19
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 14:18:36
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 14:25:22
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 14:30:47
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 21:27:47
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 13:03:21
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 14:36:49
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 14:43:26
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-10-31 22:58:47
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 23:41:33
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 20:45:58
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - cộng trừ số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 21:36:27
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phá ngoặc rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 18:33:12
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 16:17:08
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 10:55:58
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 22:53:28
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 21:16:05
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 21:45:54
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 22:29:58
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 22:00:50
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 22:28:08
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 17:16:46
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 22:12:57
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước nguyên, bội nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 17:34:01
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm điều kiện của biến để hai biểu thức chia hết cho nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 10:10:01
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-10-31 22:30:11
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 21:02:48
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 20:50:47
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:31:51
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 22:09:27
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 21:45:09
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 10:30:14
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 10:44:43
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 11:06:27
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 14:18:47
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 22:06:14
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:25:53
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 21:46:29
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số X trong phép cộng hoặc trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 11:30:13
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:44:50
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 22:21:41
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 21:05:05
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:04:16
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 16:39:03
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 22:55:32
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 22:08:53
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 22:39:26
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 09:02:13
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm diện tích
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:16:02
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:28:14
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lịch tuần, lịch tháng (mới)
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 21:23:59
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 07:07:43
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 10:17:24
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 09:31:55
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 09:56:48
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 18:13:40
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hiệu hai bình phương
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 19:26:03
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 14:52:15
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 13:00:08
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 18:12:30
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 20:22:45
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 17:54:50
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc ở tâm, dây, cung
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 21:46:39
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 17:57:42
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 22:15:16
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 21:45:55
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 14:34:06
ngonhuminh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 22:39:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 17:04:52
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-09 18:38:36
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-30 19:35:28
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 14:31:36
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 14:15:30
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 14:08:21
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 13:43:49
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-29 12:02:30
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-29 09:00:22
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 19:25:15
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 20:51:17
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:56:14
ngonhuminh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 23:37:33