minhnguvn(TΣΔM...???)

Giới thiệu về bản thân

off, nhưng lâu lâu sẽ on nhưng sẽ ít