Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Murad đồ thần đao. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Murad đồ thần đao

Murad đồ thần đao
Ai chơi liên quân kb với mk

Luyện toán

9 -Trung bình 8.39 - Tổng điểm 1258

Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:41:23
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 17:56:41
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 17:42:55
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 15:17:55
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 17:36:21
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:24:59
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 17:20:58
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 15:24:34
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 18:09:45

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.08 - Tổng điểm 163

Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 18:11:54

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 8.78 - Tổng điểm 351

Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 18:22:43
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 17:33:45
Murad đồ thần đao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 17:55:02

Điểm thi

Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-14 15:35:21
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-13 18:05:22
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-12 18:12:16
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-12 17:56:57
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 17:15:58
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-10 15:39:04
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 17:52:53
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-08 17:46:44
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-08 17:36:51
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-08 09:09:37
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-08 08:16:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-07 19:57:53
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-07 18:26:32
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-07 17:59:07
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 17:59:13
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-05 19:57:30
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-05 19:15:55
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-05 18:17:00
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 18:41:00
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-03 20:43:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 19:43:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-02 19:40:59
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-02 19:38:30
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-01 10:02:27
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:58:48
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:18:08
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:15:22
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 08:09:16
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 07:44:45
Murad đồ thần đao làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-29 20:09:38