Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huỳnh Quang Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huỳnh Quang Minh

Huỳnh Quang Minh
Hello!

Luyện toán

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:50:31
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:25:00
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 09:25:02
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:31:46
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 08:02:42
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 09:33:15
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:47:50
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:53:28
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:55:44
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:58:09
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 11:00:49
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 11:03:39
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 11:08:25
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 22:23:17
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 22:28:03
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:10:24
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 22:30:12
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 22:30:44
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 18:03:35
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 11:05:48
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - chia cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:38:24
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-06-15 22:11:16
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-06-15 22:26:16
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-06-15 22:33:38
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 22:18:48
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 22:27:53
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 22:03:22
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 11:29:31
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 11:38:31
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 12:27:56
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 18:22:35
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 10:42:46
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 16:22:08
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 12:52:35
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 22:15:10
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 22:00:54
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-06-15 15:58:56
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 22:31:27
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 18:28:11
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-06-19 10:53:41
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 22:22:39

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 21:01:05
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 22:05:18
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 17:55:07
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 18:06:59
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 18:08:51
Huỳnh Quang Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 18:10:17

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Huỳnh Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 11:17:07
Huỳnh Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-22 11:01:04
Huỳnh Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 21:58:36
Huỳnh Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-10 17:03:10
Huỳnh Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-04 14:54:05
Huỳnh Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-25 11:28:53
Huỳnh Quang Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-01 11:38:15