Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Văn Minh Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Văn Minh Hiếu

Hà Văn Minh Hiếu
Ở Huế, 2k6.

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7500

Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 09:39:03
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 16:37:56
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 08:58:00
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 20:04:41
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:10:53
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:58:57
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 16:25:59
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:49:06
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:21:23
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 16:45:02
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 15:27:11
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 20:38:27
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:07:52
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 08:30:49
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 08:34:03
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 15:39:29
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 15:45:50
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 08:36:02
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 18:44:52
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 08:25:11
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 10:03:09
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 16:49:52
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:08:59
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:18:32
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:57:49
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 07:50:39
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:55:47
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:46:01
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:28:18
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 21:18:55
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 21:32:45
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 10:21:58
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 13:54:30
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 08:32:28
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 15:13:48
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 10:01:28
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 10:31:11
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:10:37
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:58:25
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 15:36:10
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 16:56:37
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:08:04
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 21:41:43
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 22:13:44
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 22:37:44
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 16:02:11
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 08:07:07
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 11:55:14
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 13:28:02
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 12:44:15
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:49:12
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:44:51
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:52:25
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:55:47
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 21:59:12
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 12:02:31
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 13:47:01
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:59:18
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 22:50:04
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 13:08:30
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 22:05:54
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 22:09:06
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:44:29
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:10:51
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Diện tích đa giác & Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:40:47
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 17:12:03
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 17:26:12
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:12:39
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:37:10
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 14:46:59
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:09:13
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:51:42
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem giờ đồng hồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 22:01:43
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 09:06:11
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số có bốn chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 10:11:16

Luyện văn - Tiếng Việt

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 14:01:33
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 12:57:37
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 12:59:45
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 14:18:44
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 13:15:42
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:26:18
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:35:36
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:46:10
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 09:34:05
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 09:30:45
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 22:18:38
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:21:30
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:01:23
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 17:00:47
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 14:52:24
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:59:57
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 15:26:20

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:35:34
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 08:39:14
Hà Văn Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 08:42:30

Điểm thi

Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-09 08:47:07
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-09 08:44:37
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:35:54
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:32:38
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:30:09
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-28 21:28:06
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-28 15:29:36
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-28 15:18:38
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 12:35:08
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-16 13:43:26
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:57:40
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:54:21
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:52:43
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:50:56
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:47:31
Hà Văn Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-11-03 14:31:01