Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tô Minh Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tô Minh Sơn

Tô Minh Sơn
fuck you

Luyện toán

93 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9300

Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:27:07
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:18:45
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:32:05
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 21:53:35
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:18:40
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 21:57:49
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 21:59:32
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:02:11
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:04:48
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:07:28
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:13:42
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:15:08
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:19:24
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:20:58
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:26:32
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:30:26
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:32:47
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:34:28
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:35:37
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:38:47
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:36:56
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:35:46
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:37:53
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:39:25
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:41:35
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:44:54
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:43:26
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:17:38
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:21:32
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:34:00
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:38:34
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:41:08
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:43:24
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:46:08
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:48:42
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:47:57
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:25:03
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:51:28
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:18:50
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:40:37
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:44:14
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:46:52
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:28:22
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:31:16
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:40:25
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:45:16
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:48:09
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:56:58
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:11:35
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:15:01
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:31:30
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:23:23
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:23:14
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:06:03
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:38:22
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:35:20
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:02:23
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:30:22
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:28:20
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:38:31
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:49:15
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:20:38
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:38:33
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:11:19
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:14:39
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:15:58
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:16:56
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:20:28
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:24:05
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:19:57
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:06:27
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 14:49:12
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:42:24
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:39:12
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:29:17
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:27:52
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:48:42
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:40:47
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 14:19:46
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:43:17
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:38:56
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:18:20
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:16:37
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:08:39
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:07:27
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:05:37
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:55:15
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:51:37
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:24:39
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:49:18
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:25:50
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:13:34
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:55:51

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:25:34
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:34:30
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:25:36
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:26:58

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:46:26

Điểm thi

Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:50:27
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:44:28
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:41:53
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:38:02
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:34:14
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:26:49
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-18 20:34:18
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-18 20:31:28
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-06 21:36:05
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-06 21:06:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-06 21:00:00
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-06 20:56:44
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-06 20:45:04
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-06 20:41:44
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-06 20:35:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-05 20:42:00
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-05 20:36:12
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-05 20:26:47
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-02 21:31:46
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 21:28:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-02 21:02:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:59:49
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:58:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:57:08
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:49:00
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:43:20
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:42:07
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-31 22:01:54
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-31 22:00:49
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-31 21:58:58