Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tô Minh Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tô Minh Sơn

Tô Minh Sơn
fuck you

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:25:34
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:34:30
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:25:36
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:26:58

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:46:26

Điểm thi

Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:50:27
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:44:28
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:41:53
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:38:02
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:34:14
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-04-19 15:26:49
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-18 20:34:18
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-18 20:31:28
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-06 21:36:05
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-06 21:06:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-06 21:00:00
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-06 20:56:44
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-06 20:45:04
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-06 20:41:44
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-06 20:35:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-05 20:42:00
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-05 20:36:12
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-05 20:26:47
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-02 21:31:46
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 21:28:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-02 21:02:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:59:49
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:58:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:57:08
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:49:00
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:43:20
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 20:42:07
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-31 22:01:54
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-31 22:00:49
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-31 21:58:58