Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tô Minh Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tô Minh Sơn

Tô Minh Sơn
fuck you

Điểm thi

Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-16 09:42:05
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-25 15:46:40
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-25 15:43:58
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 08:15:10
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-14 20:24:30
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-08 18:45:17
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-08 18:41:36
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-31 17:34:50
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 17:26:14
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 17:23:10
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 17:02:47
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 16:59:13
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 16:57:44
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 16:54:26
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 17:46:27
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 17:43:48
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 17:33:56
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 17:30:27
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 16:46:38
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 16:35:31
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 16:32:49
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-19 20:58:01
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-19 20:53:38
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 20:43:26
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 20:39:47
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-21 21:52:32
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-08 18:14:44
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 15:34:32
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 17:40:08
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 17:35:04

Luyện toán

185 -Trung bình 9.84 - Tổng điểm 18898

Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 17:34:41
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 21:47:34
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 12:13:38
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 18:26:33
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 17:37:04
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 18:04:48
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 17:53:56
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 17:38:04
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 20:55:44
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 07:39:37