Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tô Minh Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tô Minh Sơn

Tô Minh Sơn
fuck you

Luyện toán

186 -Trung bình 9.85 - Tổng điểm 19012

Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 13:18:26
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 19:40:05
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 19:38:00
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 19:34:17
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 14:53:59
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 22:07:18
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 22:06:06
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 22:04:03
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 09:03:12
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 21:28:50

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 480

Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể "Giấu cày". Giới thiệu về tổ em.
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 19:44:28
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 19:46:07
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 21:37:25
Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 18:56:56

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

Tô Minh Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 09:46:22

Điểm thi

Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-16 09:42:05
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-25 15:46:40
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-25 15:43:58
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 08:15:10
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-14 20:24:30
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-08 18:45:17
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-08 18:41:36
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-31 17:34:50
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 17:26:14
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 17:23:10
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 17:02:47
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 16:59:13
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 16:57:44
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 16:54:26
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 17:46:27
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 17:43:48
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 17:33:56
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 17:30:27
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 16:46:38
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 16:35:31
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 16:32:49
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-19 20:58:01
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-19 20:53:38
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 20:43:26
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 20:39:47
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-21 21:52:32
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-08 18:14:44
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 15:34:32
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 17:40:08
Tô Minh Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 17:35:04