Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khong Vu Minh Chau. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khong Vu Minh Chau

Khong Vu Minh Chau
WELCOME to my page!XD

Luyện toán

46 -Trung bình 8.10 - Tổng điểm 8098

Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 09:47:16
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 22:33:06
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:16:33
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 12:21:28
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:16:44
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:31:45
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 18:59:28
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 18:13:35
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 14:38:48
Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:32:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.05 - Tổng điểm 161

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Khong Vu Minh Chau đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:29:40

Điểm thi

Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 11:36:31
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 11:30:27
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 10:22:42
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-07-18 09:54:13
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-18 09:49:35
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-17 10:42:20
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 10:40:35
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-16 10:25:38
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-16 10:03:24
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:42:40
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:29:50
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:26:05
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:24:36
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:23:13
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:22:20
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 09:21:19
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-16 08:32:57
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 08:30:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:48:41
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:46:57
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:44:14
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:30:56
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:27:29
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:25:42
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:21:46
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:20:23
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:14:38
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-15 19:02:57
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 18:48:21
Khong Vu Minh Chau làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-15 18:46:11