Nguyễn Nhật Minh

Giới thiệu về bản thân

Hãy là món quà quý giá nhất để tặng những người thân yêu của bạn !
Đừng bumhiacopski chủ giá

\(\frac{x+1}{99}+1+\frac{x+2}{98}+1+\frac{x+3}{97}+1+\frac{x+4}{96}+1=0\)

... rồi đặt x+100 làm nhân tử chung => x = -100

Tổng các số có 4 chữ số khác nhau có hàng nghìn là 1 là:

           1045 + 1054 + 1405 + 1450 + 1504 + 1540 = 7998

Tổng các số có 4 chữ số khác nhau có hàng nghìn là 4 là:

            4015 + 4051 + 4105 + 4150 + 4501 + 4510 = 25332

Tổng các số có 4 chữ số khác nhau có hàng nghìn là 5 là:

            5014 + 5054 + 5104 + 5140 + 5401 + 5410 = 31123

Tổng các số có 4 chữ số khác nhau là:

          7998 + 25332 + 31123 = 64453

                         Đáp số: 64453

+x<1 => y = -2x +4 

+ 1 </ x </ 3 => y= 2 

+ x> 3 => y= 2x -4