Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vũ hoàng minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vũ hoàng minh

vũ hoàng minh
Hãy nhấn F3 + 1 sẽ có một điều bất ngờ. 22222222111111111111111111111111111111111111111111111 22222222112222222112222222211111122222222222222222222 2222222211111111111222222221111

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:45:23
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 14:07:12
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:54:07

Luyện văn - Tiếng Việt

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 10:21:42
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 10:15:48
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 06:57:52
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 11:26:34
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:13:55
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng vọng
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:13:51
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 16:10:42
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 08:52:02
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:20:24
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 13:45:02
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 08:51:37
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 09:26:51
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:45:43
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 08:35:36
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:19:43
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 07:52:58
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 08:59:15
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:39:39
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:22:45
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:58:37
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:14:36
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:43:03
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:41:43
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 10:37:59

Luyện Tiếng Anh

38 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3800

vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:39:22
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:45:09
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 14:52:51
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 10:16:46
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:58:40
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 08:47:16
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:18:06
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 13:48:55
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:18:33
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 07:58:42
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 08:38:53
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:39:52
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:08:22
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 10:19:19
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:42:11
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 07:04:07
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:59:43
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:26:17
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:57:23
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:36:00
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:13:07
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:57:16
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:01:16
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:08:50
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:10:39
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:12:34
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:32:17
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:14:36
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:25:08
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:15:52
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:10:20
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:10:24
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:21:55
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:17:09
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:21:38
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:05:28
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:03:37
vũ hoàng minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:05:18

Điểm thi

vũ hoàng minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11.5 điểm
Điểm cao nhất: 11.5, Nộp bài lúc 2020-04-14 09:55:01