Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hạ Băng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hạ Băng

Hạ Băng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 15:27:53
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 20:11:34
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:16:33

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:38:28
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:06:59
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:58:33
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:55:42

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:48:55
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:53:14
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 16:47:49
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 15:06:54
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:35:48
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:39:00
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:43:27
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:13:08
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:21:44
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:42:00
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:43:41
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:47:34
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:07:23
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:13:13
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:46:41
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 12:58:28
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:21:54
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:22:39
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 08:35:13
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 08:57:30
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 13:52:35
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 16:32:01
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 16:40:34
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:55:54
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:39:50
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:41:42
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:43:16
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:44:41
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:50:55
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:53:35
Hạ Băng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 15:55:59

Điểm thi

Hạ Băng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-16 20:28:07
Hạ Băng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-28 12:53:40