Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cristiano Ronaldo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
...

Luyện toán

5 -Trung bình 4.49 - Tổng điểm 942

Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 07:18:47
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-05-26 13:55:01
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 06:54:49
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 15:57:41
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 04:23:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-22 19:42:18
Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 19:31:10
Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-20 05:15:50
Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-13 04:56:26
Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-11 21:32:48
Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-11 21:28:35
Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-11 21:25:12
Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-08 17:42:25
Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-07 20:26:15
Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-07 20:22:17