Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mahakali ( Kali ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mahakali ( Kali )

Mahakali ( Kali )
https://olm.vn/thanhvien/lemy2008ltv - Người tạo ra ta đó. Ai giám động vào, ta sẽ chặt đầu và uống máu đó.Nhất là Mahishasura Mardini, ta sẽ hủy diệt hết tất cả lũ các ngươi.Còn Durga, ta và cô ấy là một.--------------------------lazi của ta:https://lazi.vn/user/linh.nguyen-thi-my1---------------facebook của ta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100029700468483---------------địa chỉ khác:https://www.rung.vn/social/mavccg-----------------https://www.instagram.com/mavccg/--------https://twitter.com/MahakaliKali

Luyện toán

0 -Trung bình 1.27 - Tổng điểm 102

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.77 - Tổng điểm 203

Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 23:10:21

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 9.39 - Tổng điểm 1127

Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:54:39
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:58:50
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:53:12
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 23:24:31
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 00:06:23
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:44:17
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:41:32
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:39:39
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:37:13
Mahakali ( Kali ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:35:25

Điểm thi