Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Mạnh Tuân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Mạnh Tuân

Trương Mạnh Tuân
Chào các chế. Cảm ơn các chế đã đến nhà của tui chơi!

Luyện toán

0 -Trung bình 3.41 - Tổng điểm 580

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 8.49 - Tổng điểm 1189

Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 20:40:38
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 20:42:40
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 20:22:38
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:14:05
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 10:25:07
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 20:04:05
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 20:23:44

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 9.09 - Tổng điểm 818

Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:22:20
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 15:11:47
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:04:04
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:13:16
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:56:56
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:45:30
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:06:49
Trương Mạnh Tuân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:14:32

Điểm thi

Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:45:35
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:41:52
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-12 16:36:13
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-12 16:21:39
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-10 20:12:34
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-18 20:58:18
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-18 20:50:26
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-19 15:18:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-19 15:01:19
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 20:41:57
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-09 10:27:39
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-21 16:33:00
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-08 20:31:12
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:11:35
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-09 21:00:51
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-09 20:45:49
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-30 20:39:30
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-08 20:51:03
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-03 20:20:21
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-03 20:10:24
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-03 19:52:02
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 20:13:16
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-01-26 20:08:05
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-31 21:18:43
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-31 20:58:36
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-24 20:17:56
Trương Mạnh Tuân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 10:21:36
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-19 20:22:39
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-19 20:06:38