Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với EDOGAWA CONAN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

EDOGAWA CONAN

EDOGAWA CONAN
2 YEARS TIMESKIP AGO . IAM GOING TO JAPAN AND SEE RAN . HI MY FRIENDS I\'M HOME . TONIGHT I OPEN A PARTY AND ME ALWAYS BREAKING IN JAPAN . ME : EDOGAWA CONAN :)))))

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 13:27:57
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 11:49:22
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 11:44:35
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 20:28:53

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 12:55:43
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 18:31:04
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 18:32:07
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:01:16
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 19:45:59

Luyện Tiếng Anh

109 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10900

EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:13:23
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:17:44
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:18:34
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:22:48
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:50:32
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:57:20
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:02:56
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:07:04
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:11:37
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:15:47
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:19:37
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:29:09
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:36:27
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:53:41
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:57:37
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:49:38
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:59:54
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:13:30
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:16:54
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:22:06
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:28:55
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:32:57
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 18:06:09
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:55:02
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:58:48
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 11:58:11
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 12:00:40
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 19:30:03
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 19:36:06
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 19:38:45
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 13:21:00
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 13:24:44
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 13:34:33
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 22:15:16
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 12:00:28
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 12:03:43
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:28:47
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:33:00
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:33:30
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:33:48
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:35:32
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:38:10
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:41:57
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:44:44
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:49:20
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:54:31
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:58:07
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:01:23
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:03:16
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:09:01
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:14:40
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:15:33
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:15:46
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:17:15
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:18:02
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:18:58
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:19:39
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:20:02
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:21:19
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:14:31
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:15:16
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:16:12
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:17:59
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:19:36
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:20:12
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:21:05
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:22:59
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:25:42
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:28:09
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:29:50
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:30:21
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:31:33
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:33:25
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:34:04
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:34:50
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:35:07
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:37:03
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:37:45
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:38:40
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:39:32
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:44:16
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 13:41:26
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 13:42:47
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 13:43:39
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 13:44:13
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 13:45:09
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 13:45:54
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 13:47:05
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 14:03:45
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 14:07:30
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 18:41:06
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 18:41:25
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 18:44:18
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 18:48:18
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 18:34:10
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 18:37:20
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 20:38:54
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 10:57:52
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:07:07
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:09:36
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:12:59
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:15:07
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:19:09
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:21:56
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:24:42
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:37:29
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 17:41:37
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 19:39:03
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 19:40:48

Điểm thi

EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-24 17:36:28
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-20 21:04:22
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-20 20:59:50
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-20 20:57:08
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-14 20:02:00
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-01 12:09:45
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:23:00
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:21:00
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:18:55
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:15:38
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:12:44
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-13 19:17:44
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-09 21:51:20