Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với EDOGAWA CONAN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

EDOGAWA CONAN

EDOGAWA CONAN
BYE ! BYE ! EVERTWON ! I WILL GO TO FRANCE TO STUDY SLOPHON ! BYE RAN AND MY FRIENDS !

Luyện toán

2 -Trung bình 7.47 - Tổng điểm 299

EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 11:49:22
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 11:44:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.15 - Tổng điểm 63

Luyện Tiếng Anh

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 13:21:00
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:18:34
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 22:15:16
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:07:04
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:02:56
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:17:44
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 13:24:44
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 18:06:09
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:22:48
EDOGAWA CONAN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 18:57:20

Điểm thi

EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-14 20:02:00
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-01 12:09:45
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:23:00
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:21:00
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:18:55
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:15:38
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:12:44
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-13 19:17:44
EDOGAWA CONAN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-09 21:51:20