Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ADRIEN AGRESTE. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ADRIEN AGRESTE

ADRIEN AGRESTE
^_^

Luyện toán

2 -Trung bình 2.56 - Tổng điểm 1154

ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 12:04:44
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 16:09:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.84 - Tổng điểm 614

Luyện Tiếng Anh

80 -Trung bình 8.31 - Tổng điểm 9228

ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 09:03:54
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:51:46
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:08:05
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:06:40
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:45:26
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:02:44
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 07:58:15
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:23:49
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:14:43
ADRIEN AGRESTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 18:47:37

Điểm thi

ADRIEN AGRESTE làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-21 16:28:15
ADRIEN AGRESTE làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-21 16:18:26
ADRIEN AGRESTE làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-29 09:19:15
ADRIEN AGRESTE làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-26 17:36:40
ADRIEN AGRESTE làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-25 16:47:22
ADRIEN AGRESTE làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-25 16:44:07
ADRIEN AGRESTE làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-25 16:35:00
ADRIEN AGRESTE làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-23 15:51:45