Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Liên ca. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Liên ca
Đặng đức hiếu

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 12:04:44
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 16:09:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

80 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8000

Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 19:34:11
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:26:41
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 19:44:50
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 16:25:44
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 16:27:25
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 16:31:14
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:40:29
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 16:28:30
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:06:08
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 15:10:37
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 19:21:54
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 17:07:20
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 18:47:26
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 18:58:54
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:14:08
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 18:19:34
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:12:33
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 17:19:55
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:52:39
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:18:45
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 21:04:09
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:04:02
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 14:17:45
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 18:32:06
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:56:29
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 20:25:42
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:38:03
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 13:16:31
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 20:01:06
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 16:06:26
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 16:23:27
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:26:12
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 16:01:05
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:53:20
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 16:25:21
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:40:20
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 16:29:42
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 17:55:18
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:43:58
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 16:25:18
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:14:29
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:39:42
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 18:37:52
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 09:52:50
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 18:45:38
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 18:49:18
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:42:14
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 17:47:12
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 14:31:14
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 16:01:31
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 18:24:54
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 14:37:52
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 21:09:24
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 21:18:39
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 18:28:03
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 16:51:56
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 18:42:04
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 17:04:26
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:15:27
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:06:45
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:14:06
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:19:24
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:20:30
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:42:30
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:24:09
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:28:23
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:20:44
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 16:15:05
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 18:00:57
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 18:47:37
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:14:43
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:23:49
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 07:58:15
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:02:44
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:45:26
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:06:40
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:08:05
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:51:46
Liên ca đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 09:03:54

Điểm thi

Liên ca làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-21 16:28:15
Liên ca làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-21 16:18:26
Liên ca làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-29 09:19:15
Liên ca làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-26 17:36:40
Liên ca làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-25 16:47:22
Liên ca làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-25 16:44:07
Liên ca làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-25 16:35:00
Liên ca làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-23 15:51:45