Nguyễn Ngọc Thanh Mai

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Ngọc Thanh Mai
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) 

A: biến cố ngẫu nhiên vì có 2, 3, 5 là số nguyên tố.

B: biến cố chắc chắn vì 2, 3, 5, 6, 8 và 9 đều chỉ có một chữ số.

C: biến cố không thể vì 2, 3, 5, 6, 8, 9 < 10.

b) Vì tập hợp M gồm 6 số, mà ba số trong đó (2, 3, 5), nghĩa là một nửa số trong đó là số nguyên tố, vậy xác xuất bốc được số nguyên tố là 50%

1) F (x) = 5.80000 + 3x

2)

a) A (x) = x + 5, bậc cao nhất của A (x) là x, hệ số cao nhất là 1, hệ số tự do là 5

b) C (x) = x2 - 2x + 10