Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Mai Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Mai Linh

Đỗ Mai Linh
nộp rì mà nộp nhiều tìn thế nộp tiền xe đạp , tiền quỹ trường nhố nha nhố nhăn

Luyện toán

0 -Trung bình 1.75 - Tổng điểm 35

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 6.45 - Tổng điểm 839

Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 20:41:30
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa Tùng
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:46:45
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:02:06
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 21:29:01
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 21:22:02
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:05:04

Luyện Tiếng Anh

22 -Trung bình 6.76 - Tổng điểm 2907

Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:21:17
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 14:39:43
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:19:54
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:09:51
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:04:39
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 15:50:20
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:48:05
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 20:56:55
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:29:00
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 12:55:51

Điểm thi

Đỗ Mai Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-06 21:47:20