Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Thị Mai Hương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Thị Mai Hương

Hà Thị Mai Hương
Có ai muốn kết bạn với mình không? Hehehe

Điểm thi

Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-14 20:06:44
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-14 20:00:40
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-14 19:55:28
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-19 23:28:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-19 23:06:01
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-28 18:00:01
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-28 17:53:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 19:54:39
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 19:40:55
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 19:36:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-12 22:38:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-09 23:27:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-09 23:07:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-09 22:53:23
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-14 22:40:20
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-14 22:00:04
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-14 23:01:08
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-14 22:56:42
Hà Thị Mai Hương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-14 22:51:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-07 10:30:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-07 10:16:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-07 10:03:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-07 09:59:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-07 09:52:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-15 09:24:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-15 09:21:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-15 09:13:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-25 16:38:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-25 16:32:55
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-25 16:26:48

Luyện toán

141 -Trung bình 7.46 - Tổng điểm 18875

Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:23:33
Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 17:53:37
Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:24:16
Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:24:48
Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:32:46
Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:36:11
Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:42:22
Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:46:03
Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:25:51
Hà Thị Mai Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:51:13