Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm)

K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm)
Này,này,này,là em gì ơi! Hồng trần trên đôi cánh tay! Ai gieo tình này! Em gì ơi,sóng gió,bạc phận!

Luyện toán

0 -Trung bình 3.54 - Tổng điểm 177

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.33 - Tổng điểm 173

Luyện Tiếng Anh

42 -Trung bình 7.65 - Tổng điểm 4899

K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:48:53
K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 13:41:25
K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 10:44:37
K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:52:30
K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:48:20
K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 08:55:00
K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 13:23:42
K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:02:58
K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 21:04:53
K-ICM-JACK ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 20:51:19

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-04 20:22:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-03 20:07:49
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-03 20:00:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:24:45
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:10:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:01:57
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-03 09:59:48
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-03 09:40:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-23 11:22:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-23 11:13:40
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-23 10:59:36