Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo
No reply. -nữ--not--nam- -Phan-Minh-Thư-

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-31 16:10:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 10:55:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 10:53:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-29 10:39:46

Luyện toán

28 -Trung bình 9.13 - Tổng điểm 3014

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 15:22:37
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 19:04:45
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 08:08:51
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 08:12:49
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 09:51:47
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 11:22:34
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 11:26:15
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 11:30:08
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 22:33:18
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 15:13:45