Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Quang Sang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Quang Sang

Bùi Quang Sang
Tài Khoản Đã Bị Khóa ! Nguồn : Admin.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:57:06
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:54:10
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:34:00
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-28 20:11:18
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-17 21:40:20
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-15 20:40:22
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-23 09:18:21
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-05-22 21:29:45
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-05-22 21:25:30

Luyện toán

44 -Trung bình 8.65 - Tổng điểm 4672

Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:38:08
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 22:20:32
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 11:48:23
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 20:22:12
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-17 11:09:39
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 20:12:13
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 15:06:27
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 12:09:14
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 19:07:28
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 19:03:03