Hoàng Hải Long

Giới thiệu về bản thân

Thằng nào nhìn dòng chữ này đều bị điên (trừ tao)