Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Bá Long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Bá Long

Đỗ Bá Long
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 17:05:11
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-11 17:03:08
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 17:00:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:58:38
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:56:57
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:55:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:54:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:53:18
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:51:51
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:49:24
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:47:23
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:45:26
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:43:50
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:41:51
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:40:45
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:39:27
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-11 16:37:22
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-02 14:54:33
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-28 15:36:00
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-17 09:14:51
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-07-15 14:37:08
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-07-14 08:57:08
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-07-08 17:08:27
Đỗ Bá Long làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-08 17:03:38

Luyện toán

48 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4800

Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-07-08 09:46:38
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-07-08 09:51:27
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 09:01:07
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-09 08:47:47
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 09:20:47
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 10:13:17
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-07-11 15:32:02
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-07-11 15:39:14
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-11 15:43:45
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-07-14 08:32:02