Nguyễn Bách Đạt

Giới thiệu về bản thân

My name is ĐẠT and I’m a Vietnamese. I am twelve years old. I live in PHU THO in the Vietnam. I have a family with four people. I have a brother. .
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)
Bạn chưa có hoạt động nào !!!