Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bách Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bách Đạt

Nguyễn Bách Đạt
My name is ĐẠT and I’m a Vietnamese. I am twelve years old. I live in PHU THO in the Vietnam. I have a family with four people. I have a brother. .

Luyện toán

0 -Trung bình 5.04 - Tổng điểm 252

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Bách Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 00:12:22
Nguyễn Bách Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 11:17:59
Nguyễn Bách Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 21:44:42
Nguyễn Bách Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 21:41:08