Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Thuy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Thuy Linh

Nguyen Thuy Linh
hi

Điểm thi

Nguyen Thuy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 22:29:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-24 16:46:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-24 16:44:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-24 16:43:39
Nguyen Thuy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-03 19:35:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 21:39:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 21:38:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 21:36:49

Luyện toán

37 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 3805

Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 17:08:39
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 14:53:10
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 19:51:43
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-10-03 14:52:54
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 11:53:42
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 11:28:16
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 20:34:58
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 15:16:52
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 09:25:31
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 18:54:05