Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Thuy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Thuy Linh

Nguyen Thuy Linh
Mạn Châu Sa Hoa & Bỉ Ngạn Hoa

Điểm thi

Nguyen Thuy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 22:29:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-24 16:46:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-24 16:44:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-24 16:43:39
Nguyen Thuy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-03 19:35:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 21:39:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 21:38:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 21:36:49

Luyện toán

38 -Trung bình 8.95 - Tổng điểm 3938

Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 17:08:39
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 14:53:10
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 19:51:43
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-10-03 14:52:54
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 11:53:42
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 11:28:16
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 20:34:58
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 15:16:52
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 09:25:31
Nguyen Thuy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 18:54:05