Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vu phuong linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vu phuong linh

vu phuong linh
hi!

Điểm thi

vu phuong linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 21:08:28
vu phuong linh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-03 21:03:27
vu phuong linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-12 21:34:37

Luyện toán

0 -Trung bình 4.15 - Tổng điểm 249