Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Phương Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Phương Linh

Phạm Phương Linh
Hú...Sắp đc xuống Hà Nội chơi rồi!!!

Điểm thi

Luyện toán

30 -Trung bình 9.61 - Tổng điểm 3267

Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-03-10 15:36:56
Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 16:39:11
Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 16:41:39
Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-12-19 22:18:24
Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 16:45:59
Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-12-26 17:00:32
Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-12-28 10:14:12
Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-12-31 11:23:24
Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-01-03 16:03:05
Phạm Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 20:45:13