Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chu Diệu Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chu Diệu Linh

Chu Diệu Linh
Tình yêu thần tượng là mối tình đẹp nhất.

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.80 - Tổng điểm 38

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 9.31 - Tổng điểm 1117

Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 08:01:20
Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 07:56:03
Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 09:19:37
Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 08:12:26
Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 08:07:57
Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:04:22
Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 18:09:17
Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 18:03:42
Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 07:51:39
Chu Diệu Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:47:55

Điểm thi

Chu Diệu Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-05 21:12:10