Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Linh Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Linh Giang

Nguyễn Thị Linh Giang
hi everyone my name is Linh Giang .I don't like sports but I like playing some game and studies some subject . I have two young sisters and a young brother .In my free time , I like study Online Math in the computer. In my class I always play with Binh , Minh ,Thuy Trang .They are good friend . I love my family so I want my family always happy. .Welcome to visit my house

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-04-04 20:35:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-01 19:35:13
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 19:32:53
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 19:30:53
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 18:26:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 13:35:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 17:41:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 17:29:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 19:50:42
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 19:02:39
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 16:36:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 16:31:21
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:58:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:56:29

Luyện toán

6 -Trung bình 8.96 - Tổng điểm 717

Lần cuối làm bài: 2017-03-01 20:03:51
Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 11:22:14
Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 16:10:52
Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 19:19:13
Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 20:29:17
Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 13:06:04