Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lee Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lee Linh

Lee Linh
Chào mấy chế đã ghé qua góc học tập của mình

Luyện toán

0 -Trung bình 4.14 - Tổng điểm 910

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.72 - Tổng điểm 286

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 5.72 - Tổng điểm 1030

Lee Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:19:26
Lee Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 17:35:33
Lee Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 17:13:02
Lee Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 17:30:04
Lee Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 19:33:24

Điểm thi

Lee Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-18 21:04:04
Lee Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 10:15:28
Lee Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-20 10:06:54
Lee Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-09 20:44:01
Lee Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-05 10:46:18
Lee Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-20 20:28:37
Lee Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-05 21:38:57
Lee Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:01:57