Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lung Thị Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lung Thị Linh

Lung Thị Linh
https://www.academia.edu/25179363/Bai_tap_ve_tam_giac_dong_dang_Toan_8?email_work_card=view-paper

Luyện toán

77 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 7944

Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 21:11:38
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 11:06:29
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 11:13:28
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 11:00:02
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 10:57:03
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 13:17:08
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 10:51:47
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 21:06:50
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 21:32:40
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 21:25:08

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.50 - Tổng điểm 270

Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 14:52:48

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 5.80 - Tổng điểm 1217

Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:33:20
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 13:43:22
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:08:51
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 13:49:12
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 13:26:58
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 14:55:29
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 14:52:07
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 14:48:33
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 14:44:58

Điểm thi

Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-12-31 13:26:45
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 13:20:37
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-13 21:57:59
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:27:06
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:24:34
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:22:41
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:08:59
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:07:43
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 22:10:11
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 22:07:31
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-25 21:38:03