Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Xuân Hải Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Xuân Hải Hà

Đào Xuân Hải Hà
Hello mọi người>Tui tên là hà, Mục tiêu là nhất bảng hỏi đáp

Luyện toán

63 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6300

Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 12:43:14
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 08:51:34
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 15:18:02
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 16:05:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 16:56:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 17:13:50
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 15:37:47
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 14:57:19
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 15:08:54
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 15:28:58
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 15:18:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 14:44:31
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 15:18:57
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 16:22:58
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 15:56:18
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 09:49:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 16:14:23
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 15:28:25
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 15:03:46
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:06:20
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 15:40:39
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:17:53
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 08:44:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:25:05
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 18:58:38
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 17:34:45
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 08:51:29
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 14:44:59
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 16:31:36
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 16:17:12
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:40:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:49:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 08:40:23
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 09:23:21
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 08:34:08
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 09:39:54
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 09:27:24
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 14:21:46
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:26:24
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 07:56:04
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:29:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 08:12:42
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 14:07:06
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 14:34:12
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 15:14:51
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 09:48:06
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:19:08
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 09:10:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 15:11:26
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:07:39
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:23:01
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:04:23
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 09:13:29
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:59:21
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:21:05
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:21:09
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:31:57
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 09:39:00
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:30:18
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:03:35
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 20:00:18
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 19:35:32
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 17:20:46

Luyện văn - Tiếng Việt

123 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12300

Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 14:42:22
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 16:56:57
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 19:19:35
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:49:42
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:18:58
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 09:36:47
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 12:42:56
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 12:43:34
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 18:48:24
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:23:37
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 19:23:51
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 19:17:43
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 19:36:25
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 19:00:55
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 08:31:45
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 08:37:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 07:42:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 19:46:38
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 19:48:57
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 19:53:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 12:52:58
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 18:49:12
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:27:04
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tranh làng Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 15:45:39
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 19:37:36
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 19:40:10
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 19:42:20
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 07:30:26
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:15:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 07:37:27
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:28:41
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lớp học trên đường
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 18:53:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 07:29:02
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 07:39:15
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 19:32:08
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 19:39:27
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 20:02:07
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 14:53:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 14:59:19
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:08:41
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:19:14
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 19:04:35
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 19:10:09
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:20:55
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:45:58
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:54:58
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 16:07:23
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 16:16:25
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 19:58:57
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:19:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:30:37
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:42:50
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:54:04
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:59:17
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 15:52:34
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 16:06:49
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 20:24:27
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 20:30:55
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 20:35:22
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 14:44:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 14:52:40
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 14:58:34
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:05:08
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:09:42
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:20:24
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:23:14
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:28:45
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 15:27:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 15:39:36
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 15:53:23
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 16:29:07
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 19:45:49
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 20:05:52
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:06:22
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:21:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:29:34
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:48:34
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:22:54
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 10:10:29
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 14:55:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 12:44:16
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:10:32
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:45:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 16:57:46
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:09:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:26:21
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 09:17:01
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:11:12
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:13:34
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 09:07:11
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:11:55
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:49:37
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:15:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:21:48
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:10:55
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:12:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:38:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:31:39
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 16:01:17
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 09:24:45
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mưa (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 15:09:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hoán dụ
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:34:20
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:51:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần chính của câu
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 15:49:04
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 08:06:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 13:20:10
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lòng yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 08:56:31
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lao xao
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 17:57:51
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện và kí
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:48:24
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn không có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:03:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:20:05
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:11:00
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:37:35
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 14:20:43
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 15:04:38
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 15:13:59
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 19:18:35
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 15:06:41
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:45:51
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 10:12:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 16:08:24
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 15:34:03
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:10:53

Luyện Tiếng Anh

119 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11900

Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 17:00:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 15:59:52
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:06:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:08:58
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:12:02
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 13:54:02
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 13:58:37
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 08:15:28
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:08:51
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:13:32
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:18:57
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:25:48
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:34:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 14:39:18
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 18:55:13
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 18:46:22
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 18:51:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 18:58:05
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 19:14:08
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:03:38
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:09:10
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:11:11
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:28:40
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:46:05
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:52:04
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:58:45
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:14:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 07:41:37
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:01:10
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:26:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:14:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:34:26
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:40:05
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:43:12
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:57:45
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 08:59:43
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 09:08:58
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 09:12:10
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 09:16:41
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 09:24:12
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:15:46
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 09:19:07
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 19:03:09
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:18:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:22:20
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:25:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:29:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:39:01
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:42:26
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:48:13
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:53:13
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 14:04:47
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 14:07:52
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 14:12:36
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 14:18:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 14:22:18
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 14:39:57
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 07:15:27
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 07:19:04
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 07:32:51
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 07:48:10
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 07:52:36
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 14:15:43
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 08:03:37
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 08:07:25
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 08:24:11
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 08:26:59
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 08:39:19
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 09:04:20
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 13:22:44
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 13:26:12
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 13:31:49
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 13:48:08
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 14:05:45
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 14:14:09
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 14:24:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 14:50:38
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:01:01
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:02:51
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:12:32
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:14:50
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 19:59:42
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:10:32
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 19:13:49
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:12:36
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 07:46:47
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:13:16
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:50:28
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:55:08
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 18:24:02
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 09:11:09
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 09:18:49
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 20:07:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 08:01:02
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 09:17:10
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:53:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 09:52:39
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:46:19
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 09:56:24
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:01:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:18:04
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:40:06
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 13:04:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:05:22
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 10:31:04
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 08:01:35
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 09:49:40
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:55:17
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 10:00:55
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 09:58:30
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:53:16
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:00:29
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:54:18
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:45:54
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:57:23
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:35:34
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:14:41
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:24:55
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 11:44:04

Điểm thi

Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-07-31 14:27:35
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-22 15:45:03
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-22 15:32:16
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-22 15:08:01
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-22 14:41:46
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-18 14:13:49
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-18 13:13:11
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-18 12:59:40
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-18 12:49:17
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-12 08:23:59
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-23 19:56:37
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-25 17:29:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-24 20:17:37
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:47:07