lê thanh sơn

Giới thiệu về bản thân

0
0
0
0
0
0
0



Gọi tuổi của bố là ab, tuổi của con là cd (tuổi của bố không thể là số có 3 chữ số) và ab > cd, ta có tuổi của con viết sau tuổi của bố là abcd. Theo bài ra ta có :

abcd - ( ab - cd ) = ab x 100 + cd - ab + cd = ab x 99 + cd x 2 = 4289.

ab x 99 = 4289 - cd x 2. Vậy ( 4289 - cd x 2 ) phải chia hết cho 99. Vì cd là số có hai chữ số nên cd x 2 sẽ là số có hai chữ số hoặc số có ba chữ số nhưng nhỏ hơn 200. Vậy 4091 < 4289 - cd x 2 < 4269. Trong các số từ 4091 đến 4269 thì chỉ có các số 4059, 4158, 4257 là chia hết cho 99.

+ ab x 99 = 4059. Suy ra ab = 41 và cd = ( 4289 - 4059 ) : 2 = 115 (loại, vì cd là số có hai chữ số)

+ ab x 99 = 4158. Suy ra ab = 42 và cd = (4289 - 4158 ) = 131 (là số lẻ, không chia hết cho 2 nên loại)

+ ab x 99 = 4257. Suy ra ab = 43, cd = ( 4289 - 4257 ) : 2 =16 (chọn)

Vậy tuổi bố là 43, tuổi của con là 16

Đáp số : Bố 43 tuổi, con 16 tuổi.

a) Chiều dài của mảnh vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng số dm là : 

250 . 3 = 750 (dm)

b) Chiều dài của mảnh vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng số dm là :

250 . (-2) = -500 (dm)

Số gạo nếp đã bán được :

 2040 x 1/3 = 680 ( kg )

Số tiền bán gạo tẻ thu được :

 2040 x 2500 = 5100000 ( đồng )

Giá 1 kg gạo nếp :

 8 500 500 : 5 100 000 = 3 400 500 ( đồng )

đ/s : ...

a, xy + 3x - 7y = 21

    x( y + 3) - 7y - 21 = 0

    x(y + 3)- 7( y+ 3) = 0

   ( x - 7)( y + 3)= 0 

=> x - 7  = 0 hoặc y + 3 = 0

=> x = 7 hoặc y = -3