Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Magic Super Power. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Magic Super Power

Magic Super Power
hello m.n

Điểm thi

Magic Super Power làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 08:50:42
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:21:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:14:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-24 20:04:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-18 20:53:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-18 20:39:25
Magic Super Power làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-09-18 20:32:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-18 20:28:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-17 20:39:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-17 20:08:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:54:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:53:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:48:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:47:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:45:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:16:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 19:50:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 19:48:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 19:15:37

Luyện toán

53 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5300

Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 19:57:46
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-09-23 08:48:45
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 09:30:07
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 20:01:53
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 19:38:53
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-10-13 07:09:25
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 09:24:21
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 07:31:58
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 16:43:39
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 13:00:07