Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Magic Super Power. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Magic Super Power

Magic Super Power

Điểm thi

Magic Super Power làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 08:50:42
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:21:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:14:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-24 20:04:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-18 20:53:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-18 20:39:25
Magic Super Power làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-09-18 20:32:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-18 20:28:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-17 20:39:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-17 20:08:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:54:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:53:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:48:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:47:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:45:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 20:16:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 19:50:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 19:48:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 19:15:37

Luyện toán

53 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5300

Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 19:57:46
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-09-23 08:48:45
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 09:30:07
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 20:01:53
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 19:38:53
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-10-13 07:09:25
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 09:24:21
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 07:31:58
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 16:43:39
Magic Super Power đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 13:00:07