Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Khánh Loan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Khánh Loan

Lê Khánh Loan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-29 16:06:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-29 11:27:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-22 10:41:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-12 16:38:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-16 07:49:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-29 15:17:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-13 23:29:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-24 15:27:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-24 15:14:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-04 16:34:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-16 14:37:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-16 14:25:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-12 09:41:03

Luyện toán

99 -Trung bình 9.02 - Tổng điểm 10559

Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 13:59:38
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 14:17:33
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 14:55:46
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 16:00:10
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-11-17 15:12:51
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 13:48:47
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 10:25:28
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm thừa số, số bị chia, số chia trong phép nhân hoặc chia
Lần cuối làm bài: 2014-11-24 12:15:35
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-11-24 09:37:17
Lê Khánh Loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-11-24 10:35:55