Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hương Sen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hương Sen

Lê Hương Sen
hello cac ban minh la Lê Hương Sen học lớp 6B các bạn làm bạn với mình nha

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:51:10
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:59:53
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:38:39
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:39:44
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:41:33
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:43:35
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:45:55
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:49:42
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:47:34
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:39:48
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:22:26
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:24:12
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:50:08
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 22:15:40
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:58:27
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:28:10
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:56:02
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 22:06:32
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 22:12:13
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 22:20:34
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:19:49
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 19:39:28
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:15:59
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:32:01
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:36:20
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:41:57
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 22:57:44
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:37:05
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:53:51
Lê Hương Sen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:12:36

Điểm thi

Lê Hương Sen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-27 22:40:49
Lê Hương Sen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-19 20:15:17
Lê Hương Sen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-18 22:19:45
Lê Hương Sen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-16 21:35:29
Lê Hương Sen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-14 22:26:36