Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vương Nguyễn Bảo Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vương Nguyễn Bảo Ngọc

Vương Nguyễn Bảo Ngọc
Hello! Welcome you to visit my house !

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:44:13
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:31:15
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 11:25:32
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:32:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:54:36
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 16:07:25
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:23:49
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:26:52
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:29:27
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:38:28
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:41:35
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:47:09
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 08:19:09
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 08:46:20
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:53:36
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 18:26:48
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 07:25:15
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 08:58:22
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 09:12:54
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 08:14:18
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:29:22
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:00:14
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 10:18:47
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:41:45
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:13:25
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:50:03
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:24:51
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 08:16:59
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:00:53
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 08:53:53
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:27:15
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:45:59
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:41:34
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:24:14
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:19:04
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:20:33
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 22:07:09
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 21:59:59
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 22:01:23
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:29:07
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:16:48
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:40:06
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:45:47
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:34:34
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:38:09
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:35:20
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:35:48
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:43:36

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-01 20:39:34
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-29 17:15:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-29 17:01:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-04 08:03:55
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-12 21:00:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-04 21:24:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-04 21:17:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-02 08:41:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-02 08:32:53
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-01 22:10:03
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-19 22:48:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-19 22:33:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-19 22:14:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-27 23:27:11
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-07 11:31:47
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-28 20:51:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-20 21:06:29
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-20 21:04:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-17 19:51:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-17 19:43:42