Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với SKT_ Lạnh _ Lùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

SKT_ Lạnh _ Lùng

SKT_ Lạnh _ Lùng
Bắt đầu vào olm trở lại!

Điểm thi

Luyện toán

13 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 1387

SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 08:00:03
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 19:16:46
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-04-20 06:49:33
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 16:01:05
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:31:34
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 10:13:11
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-04-23 10:28:42
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 16:42:17
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 18:12:56
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 18:07:15