Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với SKT_ Lạnh _ Lùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

SKT_ Lạnh _ Lùng

SKT_ Lạnh _ Lùng
Sao phải xoắn...

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-26 06:48:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-26 06:45:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-26 06:40:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-26 06:30:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-03-25 17:03:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-25 16:57:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-25 16:55:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-25 11:47:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-25 11:44:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-25 11:40:23

Luyện toán

13 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 1383

SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 18:33:03
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 18:37:18
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 18:43:06
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 16:01:05
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 09:31:34
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 10:13:11
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 14:46:44
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 16:42:17
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 18:12:56
SKT_ Lạnh _ Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 18:07:15