Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lâm TatThanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lâm TatThanh

Lâm TatThanh
Hi

Luyện toán

2 -Trung bình 7.16 - Tổng điểm 716

Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:49:03
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:24:37

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.97 - Tổng điểm 119

Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 18:06:21

Luyện Tiếng Anh

29 -Trung bình 9.02 - Tổng điểm 3067

Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:23:27
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:38:10
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:34:01
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 19:44:25
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 18:29:35
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:12:42
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 18:31:46
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:24:09
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 20:18:08
Lâm TatThanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 20:09:49

Điểm thi

Lâm TatThanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-18 19:45:17
Lâm TatThanh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-18 19:28:39
Lâm TatThanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-18 19:23:16
Lâm TatThanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-12 20:11:17