Trịnh Đức Anh

Giới thiệu về bản thân

kb de
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Số hs yếu là:

      48.1/12=4(h/s)

a) 1−12+13=6−3+26=561−12+13=6−3+26=56.

b) 25+35:910=25+35⋅109=25+23=161525+35:910=25+35⋅109=25+23=1615.

c) 711⋅34+711⋅14+411=711(34+14)+411=711+411=1711⋅34+711⋅14+411=711(34+14)+411=711+411=1.

d) (34+0,5+25%)⋅223=(34+12+14)⋅83=32⋅83=4(34+0,5+25%)⋅223=(34+12+14)⋅83=32⋅83=4.

a) 1−12+13=6−3+26=561−12+13=6−3+26=56.

b) 25+35:910=25+35⋅109=25+23=161525+35:910=25+35⋅109=25+23=1615.

c) 711⋅34+711⋅14+411=711(34+14)+411=711+411=1711⋅34+711⋅14+411=711(34+14)+411=711+411=1.

d) (34+0,5+25%)⋅223=(34+12+14)⋅83=32⋅83=4(34+0,5+25%)⋅223=(34+12+14)⋅83=32⋅83=4.

x : 5/9 = 3/72

      x : 5/9 = 1/24

      x = 1/24 x 5/9

      x = 5 / 216